Obecní úřad  

Úřední deska | Elektronická podatelna | Povinné info | Odběr informací

Obecní úřad Borek, Borek 61, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 911 945, e-mail:
info@obuborek.cz

 
  

 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
   
1. Oficiální název: Obec Borek
2. Důvod a způsob založení
Obec Borek vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura Starostka: Bc. Václava Horváthová
Místostarosta:
Vratislav Ryk
Hospodářka: Jitka Rambousková
Kronikářka:   Zuzana Francová
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Borek, Borek čp. 61 , 277 14 Dřísy

Tel.: 
326 911 945
Fax:
326 911 945
E-mail:
info@obuborek.cz
Id. dat. schránky:  78hbgjf 

Michal Hinda
pověřenec pro ochranu osobních údajů
T: +420 734 180 507
M: michal.hinda@sms-sluzby.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:  KB Brandýs nad Labem 10128171/0100
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00236713
 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):  
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Veřejné zakázky - profil zadavatele

Územní plán obce Borek
 
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Borek, Borek čp. 13 , 277 14 Dřísy
Tel.: 326 911 945, fax: 326 911 945, e-mail: obuborek@cbox.cz

žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Borek, Borek čp. 13 , 277 14 Dřísy
Tel.: 326 911 945, fax: 326 911 945, e-mail: obuborek@cbox.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Borek, Borek čp. 13 , 277 14 Dřísy
Tel.: 326 911 945, fax: 326 911 945, e-mail: obuborek@cbox.cz
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Borek, Borek čp. 13 , 277 14 Dřísy
Tel.: 326 911 945, fax: 326 911 945, e-mail: obuborek@cbox.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

doposud nebyl žádný požadavek
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)


Jednotka sboru dobrovolných hasičů