Osobní doklady a trvalý pobyt

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Potřebuji:
– občanský průkaz
– pokud chci přihlásit k travlému pobytu i děti do 15 let, jejich rodné listy
– nezapomenu poprosit vlastníka bytu nebo domu, aby se semnou na obecní úřad dostavil
– za přihlášení k trvalému pobytu zaplatím 50 Kč, za přihlášení dětí neplatím nic

Pracovnice obecního úřadu mi předá:
– ustřižený občanský průkaz
– malé potvrzení – slouží jako doklad až do doby vydání nového občanského průkazu, tedy i s novým bydlištěm

Do 10 dnů se musím dostavit na Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, oddělení osobních dokladů a požádat o nový platný doklad.


Kde a jak žádat o občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Jejich platnost je u občanů mladších 15 let pětiletá, pokud jste starší 15 let, vydává se občanka na 10 let a u občanů starších 70 let se občanka vydává na 35 let. Můžete si zvolit, zda požádáte o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo bez čipu. Do čipu lze nahrát elektronický podpis. Ve výjimečných případech se vydávají také občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, více informací k nim naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kde požádat o občanský průkaz?
Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě obyvatel Borku je nejbližší Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

  • Odbor vnitřní správy, oddělení občanských průkazů a cestovních pasů

Nemůže-li se občan dostavit k podání a převzetí žádosti ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí podání a předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí   08:00 – 12:00                12:30 – 17:00 hod.
Úterý       08:00 – 12:00                12:30 – 15:30 hod.
Středa     08:00 – 12:00                12:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek    08:00 – 12:00               12:30 – 15:30 hod.
Pátek – ZAVŘENO

na stejném místě si následně nový občanský průkaz vyzvednete. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete v žádosti. Při převzetí občanského průkazu si navíc zvolíte bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Občanka se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Více informací o nových občanských průkazech.

Jaké doklady je třeba předložit?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že se již nepodává vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost (toto neplatí občanského průkazu bez strojově čitelných údajů). Není také nutné pořizovat si průkazové fotky. Během žádosti si vás přímo na úřadě vyfotí úředník. K vydání prvního občanského průkazu se předkládá rodný list, popř. doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Pokud vyřizujete novou občanku před koncem platnosti té stávající, předkládá se dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučuje se požádat o průkaz 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady. Tím se dostáváme k další situaci, kdy žádáte o nový průkaz z důvodu ztráty. V případě, že nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz, musíte prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.

Kolik stojí nový občanský průkaz?

Správní poplatek za vydání průkazu se neplatí při prvním vydání nebo u vydání z důvodu uplynutí doby platnosti staré občanky. Neplatí se rovněž v případě, že je průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů. Ovšem za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem zaplatíte 500 Kč. Tento správní poplatek se vybírá vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání průkazu. Dále si připravte 200 Kč při vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Podrobné informace naleznete na stránkách Městského úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.


Kam pro pas a za kolik?

Cestovní pas je třeba vyřizovat s předstihem, protože na jeho vyhotovení mají úřady 30denní lhůtu. Pokud zjistíte chvíli před dovolenou, že je váš pas již neplatný, pěkně si v případě zkrácené lhůty připlatíte. Vyřízení pasu do 6 pracovních dnů totiž stojí 4000 Kč. Jak a kde lze vyřídit pas a jaké jsou náklady s jeho pořízením?

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám vystačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít k dispozici některý z cestovních dokladů, tedy cestovní, diplomatický či služební pas nebo cestovní průkaz (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu).

POZOR: Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno.

S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Od roku 2016 již není možné vydávat pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydává se jen plnohodnotný pas ve lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí), který disponuje strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. Pokud je žadateli o tento typ pasu méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se tento pas vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

Poplatky za vydání pasu

Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní polatek ve výši 600 Kč, v případě občanů mladších 15 let pak 100 Kč. Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dní zaplatíte za vydání pasu 4000 Kč, resp. 2000 Kč u občanů do 15 let. Uvedené poplatky se platí při podání žádosti.
Tipy pro cesty do zahraničí

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let), musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Další alternativy, kdo a za jakých podmínek může o pas žádat, uvádí na svém webu Ministerstvo vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Kde požádat o pas?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Naproti tomu pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze převzít pouze tam, kde jste žádali.
Podání žádosti o vydání cestovního pasu: Fotografie, otisky prstů

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Výčet dalších eventuálních dokladů, které může být třeba předložit u žádosti je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Podrobné informace naleznete na stránkách Městského úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Zdroj: finance.cz a brandysko.cz