Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem MŠ a pro školní rok 2021/2022 činí její výše 700,- Kč/měsíc. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena zde ve Školním řádu.

Platby rodiče posílají na účet Lesní mateřské školy Boreček, variabilní symbol je určen každému dítěti MŠ, do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte. První platbu je nutno provézt do 10. daného měsíce a to na dva měsíce dopředu. Dále pak vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu 6130471369/0800.