Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem MŠ a pro školní rok 2023/2024 činí její výše 900,- Kč/měsíc.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve Školním řádu.

Platby rodiče posílají na účet Lesní mateřské školy Boreček, variabilní symbol je určen každému dítěti MŠ, do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte. Platbu je nutno provést vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu 6130471369/0800.