Historie Borecké hospody

Vážení čtenáři, 
tento text je celý takřka doslova opsaný z kroniky obce Borek. V sedmdesátých letech minulého století se všichni bez rozdílu titulovali soudruh – soudružka a tak je to také psáno v kronice. Všichni pamětníci vědí, že stavba hospody nebyla žádnou stranickou akcí a nikdo z účastníků neoslovoval nikoho „soudruhu“, ale v kronice obce Borek je to tak zapsáno, takže je to tak i v tomto textu. Občané Borku, kteří se na stavbě podíleli každopádně zaslouží velké poděkování, podobná akce by se dnes již nejspíš zorganizovat a zrealizovat nedala a na tehdejší dobu to byla velmi náročná stavba.  

Na začátku 70. let minulého století měl Borek hospodu ve starém objektu u Salačů, ale stav byl dlouhodobě nevyhovující, takže se začalo uvažovat o stavbě nové obecní restaurace. Tyto úvahy nabyly konkrétních obrysů v roce 1974, kdy byl od paní Joudalové zakoupen pozemek a stavba byla naplánována na léta 1976 až 1977.

24. července 1976 byly práce na stavbě pohostinství zahájeny. Byly vykáceny stromy na staveništi, upravena příjezdová cesta a 27. – 29. července byl proveden výkop pro sklepní místnosti pomocí bagru.
Na poradě členů MNV, KSČ a občanů bylo rozhodnuto, že stavbu sklepních prostor hostince provedou místní občané pod vedením stavbyvedoucího p. Slezáka. Na bednění zapůjčí plechové části Pozemní stavby. Armabeton Kralupy nad Vltavou provede armovací práce, cement, písek a cihly jsou zajištěny. Dopravu bude obstarávat s. Kettner.
Dne 13. srpna byly zahájeny betonářské práce obvodových zdí sklepních místností. Zúčastnil se jich s. Vocílka, javorský, Olmr, Šťastný a Novotný. Stavbu vedl s. Slezák.
   
  
Následující sobotu a neděli 21. a 22. srpna pokračovala brigáda na betonování základních zdí.
V září pokračovala stavba hostince poměrně dobře, materiál na stavbu byl zajištěn, bylo provedeno asfaltování a izolace stěn a částečně armování. Občané Borku obětavě pomáhají na stavbě. Na malou obec jakou je Borek a malý počet obyvatel, je to náročná stavba. Bude však sloužit nejen pro občerstvení ale i pro kulturní a politickou činnost Boreckých občanů.
V sobotu a neděli 30. a 31. října pracovala brigáda na stavbě hostince. Bylo skončeno betonování obvodových zdí sklepních místností a pokračováno na výkopu obvodových zdí na jižní straně. Na stavbě pracovali soudruzi: František Jakub, Novotný, Petřík, Šťastný, Javorský, ing. Bouda, Turna, Olmr, Vocílka, Raichert a Brož.
   
     
V listopadu se víkendech opět pracovalo na stavbě hostince. Byly provedeny armované průvlaky na které budou položeny stropní panely. Ty byly dodány z Prefy Bučice na pěti nákladních vozech Státního statku Klíčany a složeny pomocí jeřábu. Dopravu zajistil s. Kettner.
 3. února 1977 provedla Státní banka kontrolu finančních prostředků, zvláště nákladů na stavbu hostince v akci „Z“. Nebylo shledáno žádných závad, hospodaření probíhá v rámci předpisů a nařízení.
   
V březnu 1977 byly zahájeny další práce, bylo odkryto šalování, položen kabel a provedeny přípravy na další betonářské práce.
V červnu 1977 se na stavbě pokračovalo na omítkách sklepních místností. Okresní stavební podnik měl zahájit montážní práce na obvodové konstrukci nástavby, ale tyto práce dosud nezahájil, celá stavba a její dokončení bude tím opožděno. Okresní stavební podnik montáž stále oddaluje, používá různé výmluvy. Podnikovému řediteli Böhmovi  byl odeslán dopis se žádostí, aby stavba nebyla oddalována. Opis byl pro informaci zaslán předsedovi jednoty s. Kubínovi, místopředsedovi s. Škantovi z ONV a s. Brzoňovi na OV KSČ.
Oddalováním montáže vrchní stavby je ohrožena soutěž, kterou jsme chtěli uspořádat mezi investory mělnického okresu s tím, aby plánované stavby byly dokončeny do 15. prosince 1977.
Pod vlivem urgencí u OSP byla montáž vrchní stavby hostince zahájena 20. června s tím, že montéry budeme dovážet z nádraží Dřísy na stavbu a zpět. Jejich dopravu zajistí s. Šulc vlastním vozem. Kolem stavby vznikla celá řada problémů – zajistit výtahy, obkládačky, stropní krytinu a další materiál. Přes tyto obtíže pokračuje stavba dobře až na montáž konstrukce, která podle našeho názoru by při větší aktivitě montérů mohla pokračovat rychleji. Velmi obětavý je předseda Národního výboru s. Kettner, který stavbě věnuje všechny své síly a čas.
  
Dne 5. srpna 1977 dokončili montéři OSP montáž obvodové konstrukce, zbývají vyzdít příčky, elektrická instalace, vodovod, topení, omítky, podlahy, obkládání stěn, vymalovat a další práce. je toho, jak se lidově říká, „jako na kostele“. Kdo vytrvá, zvítězí a my máme pevnou vůli a odvahu, že zvítězíme, spoléháme se na naše občany, kteří nás nezklamou.
V sobotu 20. listopadu se pracovalo na stavbě hostince, betonovaly se podlahy, montovalo se ústřední topení, zbývá dokončit obložení stěn, nátěry, položit parkety po uschnutí betonu. Dík obětavé práci našich občanů se stavba blíží ke svému dokončení. Bude to stavba, jaké v okolních obcích nemají, je svědectvím dobrého poměru našich občanů ke svému domovu.
   
V prosinci na stavbě pokračovali obkladači na obložení chodeb, dokončili kuchyni, s. Bartoník pokračoval v nátěrech sálu, na obložení stropu isolačními deskami pracovali soudruzi Vocílka, Javorský, Brož a Novotný ml.
10. prosince byla s Jednotou uzavřena smlouva o předání novostavby hostince za podmínek, že všechny práce uvnitř budou dokončeny do 15. února 1978 a vnější práce budou dokončeny do 1. května 1978. jednota zaplatí Národnímu výboru 1 505 000 Kč. Z hodnoty díla bylo odpočítáno vnitřní zařízení, nábytek, dále úhrada za projekt.
7. ledna 1978 uspořádaly ženy brigádu na úklid novostavby hostince, které se zúčastnilo 10 žen, které jsou ve sboru pro občanské záležitosti. Další brigáda žen nastoupila 14. ledna.
   
V sobotu 28. ledna 1978 pokračovala brigáda na přibíjení lišt na stropech.
31. ledna pokládali parketáři parkety v sále, nátěry dveří prováděl Bohuslav Mareček.
11. března byla zbourána stodola před stavbou hostince, která pocházela z roku 1850, kdy popisné číslo 1 bylo zemědělskou usedlostí.
29. března byla provedena za účasti zástupců jednoty, Odboru výstavby, ONV, zástupce požárníků a okresní hygieničky ing. Šimkové kolaudace novostavby pohostinství. Až na drobné připomínky byla stavba uznána provozuschopná.
   
Stavba hostince si vyžádala náklad 1 700 000 Kčs, trvala jeden a půl roku. Místní občané a chataři odpracovali celkem 18 884 brigádnických hodin.Čestné uznání za práce na výstavbě bylo uděleno těmto občanům:

Vladimír Kettner – předseda MNV, který zajišťoval materiál, organizoval brigády, zajišťoval dopravu. Odpracoval 571 brigádnických hodin, jeho starosti o plynulý chod stavby není možné číselně vyjádřit, jeho obětavou práci je však nutné zvlášť ocenit.

František Jakub – důchodce, který se zúčastnil stavebních prací, pomáhal řešit problémy, které se během stavby vyskytly, Obětavě pracoval o víkendech a odpracoval 799 brigádnických hodin.

Josef Novotný – důchodce, který uplatnil své zkušenosti a dovednosti jak v zednických pracích, tak v práci se dřevem. V zimním období zajišťoval vytápění objektu, odpracoval celkem 1 258 brigádnických hodin.

Jiří Vocílka – člen rady MNV, který organizoval brigády, pomáhal zajišťovat materiál, obětavě pracoval kdykoliv bylo zapotřebí, vedl seznam odpracovaných hodin, sám odpracoval 476 brigádnických hodin.

Karel Günter – obětavě pracoval na pracích zednických, zámečnických, odpracoval 306 brigádnických hodin.

Jiří Javorský – pracoval velmi obětavě, ochotně pomáhal kdykoliv bylo zapotřebí. Odpracoval celkem 532 brigádnických hodin

Jiří Brož – obětavě pracoval nehledě na čas, má značný podíl na zdárném průběhu stavby hostince, na kterém odpracoval 369 brigádnických hodin.

Jaroslav Šťastný – svojí obětavou prací přispěl k úspěšnému dokončení stavby, na které odpracoval 431 brigádnických hodin.

Emil Olmr – mimo stavebních prací pomáhal pomocí mechanizace, zajistil práce jeřábem, tuto práci je nutné hodnotit jako velmi důležitou, protože ji není možné jinak nahradit. Odpracoval 338 brigádnických hodin.

Jan Kříž – obětavě pracoval zejména na obsluze mechanizace na přemísťování země a rovnání terénu, odpracoval 277 brigádnických hodin.

Bohumila Šulcová – po dobu stavby vedla mzdové účetnictví, fakturaci materiálu a stav zásob, dále sledovala čerpání finančních prostředků na mzdy a materiál. Odpracovala několik set brigádnických hodin.

Vašák Ladislav – vlastník rekreační chaty odpracoval bezplatně 102 brigádnických hodin.

ing. Václav Bouda – obětavě pracoval na stavbě a odpracoval 271 brigádnických hodin.

Václav Novák – velmi přispěl k výstavbě zajišťováním mechanizace a dopravních prostředků. Jeho pomoc s mechanizačními prostředky byla velmi důležitá, protože bez nich se stavba většího rozsahu neobejde a jejich zajišťování je velmi obtížné. Odpracoval 286 brigádnických hodin.

Miloš Petřík – obětavě pracoval a organizoval brigády, odpracoval 252 brigádnických hodin.

ing. Rudolf Platzer – organizoval brigády mezi chataři, čímž velmi přispěl k zdárnému dokončení stavby. Odpracoval 75 brigádnických hodin.

Mimo jmenovaných, i ostatní občané, pomáhali při výstavbě hostince. Po celou dobu žila naše obec ve znamení této stavby, která mimo pohostinství bude sloužit především kulturním účelům.
   
Mohlo by se zdát, že tato stavba není nic zvláštního, když ovšem uvážíme, že naše obec má pouze 163 obyvatel, z toho 45 důchodců, převážně žen a 43 dětí, tedy na práci jako je tato stavba  mnoho lidí nezbývá. Přes tuto nepříznivou skutečnost naši občané projevili o tuto stavbu neobyčejný zájem, který je svědectvím jejich lásky k svému domovu a potřebám naší společnosti.
Tato stavba bude pro příští generaci svědectvím, jací lidé žijí v naší obci a co dokáže jejich nadšení a obětavá práce pro dobrou věc.

Po listopadové revoluci byla hospoda, jejímž majitelem bylo v té době družstvo „Jednota“, prodáno soukromému podnikateli, který zlepšil dosavadní úroveň služeb. Bohužel, tento stav nevydržel dlouho a v roce 1992 majitel hospodu, bez předchozího upozornění, zavřel. Protože objekt hospody byl použit jako záruka k poskytnutí půjčky na jeho koupi, zůstal po ukončení provozu ve vlastnictví banky Bohemia. Na tu byla později uvalena nucená správa a nemovitost tak zůstala nezaplacena a uzavřena. Pozemek s parkovištěm prodal dočasný majitel jiné soukromé osobě, a tak hospoda i s okolním chátrala a pustla. Během několika let bylo z hospody zcizeno vše, co se dalo odnést a zbyla jen stavba s rozbitými okny a rozpadajícím oplocením.
Tato skutečnost má ten nepříjemný důsledek, že Borek nemá žádnou, dostatečně velkou místnost, kde by se mohly konat schůze a společenské akce.

V roce 1998 zastupitelé obce rozhodli o zpětném odkupu do vlastnictví obce. První krok byla koupě pozemků od stávajícího majitele a pak začala probíhat jednání o koupi samotného objektu hospody.
V lednu 1999 obec odkoupila od banky Bohemia v Likvidaci hospodu za 200 000 Kč a ihned se začalo pracovat na její opravě. Místní důchodci, především F. Bartoník a F. Ožana vyklidili celou budovu od odpadků a rozbitého skla a OÚ zajistil odvoz kontejnerů s odpadem. Poté proběhla oprava rozbitých oken, vchodových dveří aby bylo možno celý objekt uzamknout a tím zabránit dalšímu ničení. Brigádníci poté pokračovali s úklidem okolí, prořezáním křovin a opravou plotu.
Na začátku prázdnin 1999 byl objekt staronové hospody pronajat soukromým podnikatelům, kteří měli v plánu provozovat společenské, kulturní a vzdělávací aktivity. V průběhu léta začali provozovat placené parkoviště, a provádět drobné opravy.
V březnu 2000 dal obecní úřad stávajícím nájemcům výpověď. Důvodem bylo neplnění plánovaných záměrů a aktivit. Fungoval jen provoz placeného parkoviště, což ovšem mělo za následek, že většina aut rybářů a rekreantů parkovala v ulicích obce. Drobné opravy a údržba, kterou nájemci v hospodě udělali byla jen nutností, aby mohli objekt využívat pro svou vlastní potřebu k rekreaci. Za rok pobytu nezaplatili OÚ dohodnuté nájemné ani za odběr elektřiny, takže byl objektu odpojen elektroměr. Výpověď nájemci převzali s nelibostí. Obecní úřad následně opět nechal uklidit objekt i okolí, pan Bartoník nalakoval okna, opravil střechu a natřel okapy a svody.

V roce 2001 padlo definitivní rozhodnutí, že hospoda se opět stane hospodou. Proběhla rekonstrukce celé budovy, bylo zavedeno nové ústřední topení, zrekonstruováno sociální zařízení, nová elektroinstalace, různé stavební práce včetně postavení příčky mezi sálem a výčepem.
Po skončení oprav proběhlo výběrové řízení na nového provozovatele. Přihlásili se 4 zájemci a 1. září 2001 byl znovu obnoven provoz ve staré Borecké hospodě a tím mohl být ukončen provoz v hospodě, kterou nechala obec vybudovat v objektu, kde je dnes Obecní úřad.
V roce 2018 bylo provedeno  zateplení objektu a nová fasáda.
Tento stav trvá až do současné a doby a nezbývá než doufat, že hospoda, která letos oslaví 42. narozeniny, bude občanům Borku sloužit ještě dlouhá léta. 

Kronika obce Borek