Filosofie

Základní pilíře filosofie LMŠ BOREČEK:

Otevřená a respektující komunikace mezi dětmi, rodiči a pracovníky LMŠ

Komunikace je založena na základě rovnocenného partnerského vztahu mezi všemi účastníky. Vztah mezi průvodci a dětmi se rozvíjí na základě každodenní spolupráce. Přivítání a navázání komunikace začíná pozdravem při příchodu. Každý den se skupina sejde v ranním kruhu, kde probíhá společný pozdrav, přivítání dne písní/říkankou, vzdělávací chvilka k tématu dne/týdne/měsíce). Průvodce dětem naslouchají a pomáhají jim při procesu vzdělávání a poznávání.
Komunikace mezi průvodci a rodiči se prohlubuje při pořádání celoročních akcí. Dále pak při konzultacích s rodiči, které probíhají z iniciativy MŠ několikrát ročně. Pedagog podává informace rodičům o dění ve školce každý týden prostřednictvím emailových zpráv (reportů) a s předstihem představuje také měsíční plán činností a akcí ve školce na následující období.

Vnímání potřeb svých i ostatních, vzájemná spolupráce

Děti se učí, jak vnímat sebe sama, ale i ostatní. Snaží se sladit vzájemné potřeby, tak aby celá skupina mohla fungovat v určité harmonii a dobře se jí spolu/pracovalo. Případné neshody v kolektivu jsou s dětmi řešeny individuálně a s citem. Pobytem v přírodě se děti učí všímat si života a dění kolem sebe a jednat tak, aby nebyla násilně narušována okolní příroda.

Blízký vztah k přírodě

Pozitivní vztah k přírodě je navázán častým pobytem venku. Činnosti v každodenním programu vycházejí z měnícího se celoročního cyklu přírody. Ke tvorbě jsou preferovány přírodní materiály. Děti jsou podporovány ve zkoumání lesů, luk, vodního prostředí a živočichů. Zároveň jsou děti vedeny ke vhodnému oblékání vzhledem k aktuálnímu počasí. Také jsou stanovena pevná pravidla, tak aby bylo zachováno bezpečí všech. K pravidlům bezpečí se opakovaně v průběhu školního roku vrací pedagogický tým nejen na svých poradách ale vracíme se k němu průběžně i s dětmi – opakujeme si pravidla bezpečí, probíráme aktuální situace atd.

Poznávání světa okolo nás pomocí prožitku

Podporujeme volnou hru a kreativitu dětí, rozvíjenou na základě používání přírodnin. Při pohybu venku děti poznávají své tělesné hranice a je zdokonalována hrubá i jemná motorika. Děti se rozvíjí celostně, protože díky přímé zkušenosti mohou vnímat své okolí všemi smysly. Orientujeme vzdělávací program dle rytmu ročního cyklu.