Plán rozvoje obce

Plán rozvoje obce v letech 2021 – 2031

Plán rozvoje obce je střednědobý dokument určující hlavní oblasti rozvoje obce Borek. Aktivity, podněty a náměty, obsažené v tomto dokumentu, budou jedním z podkladů při sestavování rozpočtu, rozpočtového výhledu obce a budou sloužit jako podklad při dalších rozhodováních zastupitelstva obce o rozvoji obce Borek. Zpracovaný plán rozvoje obce je otevřeným materiálem, který je možné na základě dalších poznatků a námětů obyvatel a zastupitelstva doplňovat a aktualizovat, zejména s ohledem na finanční možnosti obce. Pro realizaci jednotlivých projektů plánuje zastupitelstvo v maximální možné míře využít dotace z fondů Evropské unie, národní a krajské úrovně. Smyslem plánu rozvoje je podnítit zájem občanů o péči a vzhled obce, jejího okolí a krajinu, podporovat rozvoj společenského, kulturního a sportovního života a zkvalitňovat stav občanské vybavenosti.

Plánované oblasti rozvoje obce a zásobník projektů:
A. Obyvatelstvo a spolková činnost

Obec bude nadále přispívat finančně, technicky a organizačně na vytváření možností pro setkávání občanů, jejich aktivní účasti na rozvoji obce a posílení sounáležitosti obyvatel (podpora zájmové činnosti, volnočasových aktivit, podpora činnosti spolků, sportovních a zájmových organizací, akcí zaměřených na děti, mládež a seniory, společenských, kulturních a sportovních akcí apod.).

B. Občanská vybavenost a služby obyvatelstvu
1. Prioritou je udržení provozu restaurace se společenským sálem a obchůdku s kavárnou.
2. Obec hledá využití nemovitosti č. p. 52, která by měla sloužit potřebám obyvatel. S ohledem na současnou nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolních vesnicích a městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, je preferovanou možností vybudování mateřské školky, která by měla sloužit jak obyvatelům obce Borek, tak i obyvatelům okolních obcí.

C. Dopravní infrastruktura, komunikace
1. Společně s rekonstrukcí silnice č. 331, která je plánovaná Středočeským krajem na rok 2021, bude vybudována nová autobusová zastávka, která bude mít vyšší bezpečnostní parametry. Přesune se z pro řidiče nepřehledného umístění těsně za horizontem stoupání vozovky na přehledné místo. Zároveň bude pro zastávku vybudován záliv na kraji vozovky. Zastávka bude vybavena mobiliářem a přechodem pro chodce.
2. Rekonstrukce chodníku ulice na pozemku č. 41/11.
3. Rekonstrukce vsakovacích trativodů na dešťovou vodu podél obecních komunikací.
4. Rekonstrukce obecního rozhlasu a jeho rozšíření do oblasti nové zástavby.
5. Zakoupení mobilní aplikace pro zlepšení komunikace s občany.

D. Komunální služby, údržba, technika
1. Část pozemku obecní nemovitosti č. p. 52 bude vyčleněna pro vybudování sběrného dvora pro rozšíření možností třídění a odkládání odpadu. Součástí prostoru bude i zázemí pro technického pracovníka, který bude jak správcem sběrného dvora, tak i údržbářem zeleně, komunikací a mobiliáře.
2. Obec plánuje navýšení pracovního úvazku technického pracovníka pro zkvalitnění služeb údržby obce.
3. Investice do údržby a obnovy techniky na údržbu zeleně a úklid obce. Obec plánuje nákup traktoru pro odklízení sněhu, údržbu zeleně, zalévání, zametání atd. Na to hodlá využít dostupné dotační tituly.

E. Investice do obecních nemovitostí
1. Rekonstrukce nemovitosti č. p. 52 v souladu s předmětem budoucího využití.
2. Rekonstrukce terasy restaurace.

F. Životní prostředí
1. Vybudování zóny aktivního odpočinku na pozemcích č. 44/50 a 44/75 (přírodní chodník, zeleň, osvětlení, mobiliář, relaxační a hrací prvky pro děti a dospělé).
2. Osázení dětského, multifunkčního a fotbalového hřiště na pozemcích č. 109/1, 109/2 a 109/8 novými stromy a keři.
3. Postupné rozšiřování dětského hřiště o další hrací prvky.
4. Obnova nebo nalezení nového obecně prospěšného využití přírodního fotbalového hřiště.
5. Údržba a zvelebování okolí borecké tůně za účelem aktivního odpočinku.
6. Obec se pokusí vyjednat s majiteli příslušných pozemků vytvoření vycházkového okruhu od borecké tůně k budově ČOV.

Plán rozvoje obce Borek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2020 usnesením č. 10.