Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Obec Borek
 2. Důvod a způsob založení:
  Obec Borek jako územní samosprávná jednotka, v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích, je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.
 3. Organizační struktura:
  Starosta obce: Vratislav Ryk
  Místostarosta obce: Zuzana Francová
  Hospodářka: Jitka Rambousková
  Kronikářka: Zuzana Francová
 4. Kontaktní spojení:
  viz kontakty
 5. Případné platby můžete poukázat na účet obce:
  10128171/0100 u Komerční banky
 6. ID datové schránky:
  78hbgjf
 7. IČ obce:
  00236713
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz oddělení Rozpočty obce
 9. Žádosti o informace:
  Žádosti lze podat: ústně, písemně, emailem či datovou schránkou
  Adresa: Obec Borek, Borek č. p. 61 , 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, E-mail: info@obuborek.cz
  Id. datové schránky: 78hbgjf
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  Žádost o poskytnutí informace může žadatel podat ústně nebo písemně i prostřednictvím emailu či datové schránky. Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou či emailem nebo datovou schránkou.
 11. Opravné prostředky:
  Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obec Borek, Borek č. p. 61 , 277 14 Borek
  Nebo lze využít datové schránky obce: 78hbgjf
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 12. Formuláře
  Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu na adrese:
  Obec Borek, Borek č. p. 61 , 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
  S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat přímo obecní úřad Borek, nebo pověřený úřad v Brandýse nad Labem.
 14. Nejdůležitější předpisy:
  Územní plán obce
  Právní předpisy obce
  Všechny informace lze získat přímo na adrese:
  Obec Borek, Borek č. p. 61, 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Nestanoveno
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
  Výroční zprávy jsou zveřejňovány na úřední desce obce.
 17. Seznam organizací
  Lesní mateřská škola Boreček
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Borek
 18. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Ing. Tomáš Sazeček viz. Informace o zpracování osobních údajů.
 19. Úřední hodiny:
  Pondělí       8:00 – 13:00      16:00 – 18:00
  Středa         8:00 – 13:00      16:00 – 18:00