Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Obec Borek
 2. Důvod a způsob založení:
  Obec Borek vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 3. Organizační struktura:
  Starosta obce: Vratislav Ryk
  Místostarosta obce: Ing. Jiří Halbrštát
  Hospodářka: Jitka Rambousková
  Kronikářka: Zuzana Francová
 4. Kontaktní spojení:
  viz kontakty
 5. Případné platby můžete poukázat (bankovní spojení):
  10128171/0100 u Komerční banky, a. s.
 6. ID datové schránky:
  78hbgjf
 7. IČ obce:
  00236713
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz oddělení Rozpočty obce
 9. Žádosti o informace:
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
  Obec Borek, Borek č. p. 61 , 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
  žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
  Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.
  Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.
  Příjem pomocí Internetu.
 11. Opravné prostředky:
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obec Borek, Borek č. p. 61 , 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 12. Formuláře
  Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese:
  Obec Borek, Borek čp. 61 , 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
  S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat přímo OÚ Borek, nebo pověřený úřad MěÚ v Brandýse nad Labem.
 14. Nejdůležitější předpisy:
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
  Územní plán obce
  Právní předpisy obce
  Všechny informace lze získat přímo na adrese:
  Obec Borek, Borek č. p. 61, 277 14 Borek
  Tel.: 326 911 945, e-mail: info@obuborek.cz
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Nestanoveno
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
  (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
  doposud nebyl žádný požadavek
 17. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 18. Úřední hodiny:
  Pondělí       8,00 – 13,00      16,00 – 18,00
  Středa         8,00 – 13,00      16,00 – 18,00