Pálení čarodějnic – původ, historie a současnost

V noci z 30. dubna na 1. května nás čeká filipojakubská noc a pálení čarodějnic což je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a a ochranou před nečistými silami. Jedná se o starý pohanský svátek, který se postupem času změnil na lidový zvyk a dnes i společenskou událost.
V minulosti patřila filipojakubská noc mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká „noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před nočním shromážděním, které je vedeno samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na svých košťatech vzlétnout a posílily své magické schopnosti. Sabat se konal nejčastěji o úplňku přesně o půlnoci filipojakubské noci. Čarodějnice se scházely na horách, skalách nebo pustých místech. Na setkání se často měnily v různá zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku nebo mouchu.
Posláním sabatu bylo představit ďáblovi, který setkání předsedal v podobě polokozla-poločlověka, poslání každé čarodějnice, dát jim nové úkoly, představit novou členku a udělat s ní případně vstupní rituál. Na sletu všechny účastnice tancovaly, zpívaly, někdy i nahé, skákaly přes oheň i do něj nebo i rituálně obětovaly.

Víra v temné síly se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – především čarodějnic. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a lidé se jim často vyhýbali nebo se jich báli. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně. Tento zvyk k nám přišel nejspíš z Německa a postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ tak, jak je známe dnes. 
Dnes už se z „pálení čarodějnic“ stala především společenská událost, kde se sejdou děti i dospělí a místo ochrany před temnými silami se jedná spíše o vítání jara a oslavu konce zimy. 

Zájemcům o bližší informace o životě čarodějnic doporučujeme knihy pana Pratchetta: Čaroprávnost, Soudné sestry, Čarodějky na cestách, Dámy a pánové, Maškaráda a Carpe Jugulum. 

 

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2019 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Základní ustanovení
§0 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice
§1 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 150 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§2 a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§3 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
§5 a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
b) V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
c) Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
d) Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.

Předlétávání a míjení
§6 a) Předlétává se vždy horem.
b) Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolemletícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
c) V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.
§7 Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.
§8 Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k.

Rychlost letu
§9 Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.

Startování a přistávání
§10 a) Startovat a přistávat se zakazuje na těchto místech:
– tam, kde se nesmí létat
– tunel, viadukt, pod mostem
– věže kostelů a pod.
– na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
b) Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.
§11 Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato možnost není, možno startovat jakkoliv, pokud se dodrží §10.

Vlečení a nákladní košťata
§12 Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.
§13 a) Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
b) Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje vždy.
§14 a) Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 – 2 k.o.
b) Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a ČČK (číslo čarodějného koštěte) shodným s koštětem.

Létání za snížené viditelnosti
§15 a) Koště musí být na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.
b) Na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.
§16 Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.
§17 a) Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.
b) Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.
§18 V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.

Výjimky a zvláštní ustanovení
§19 Předsedkyně FČČR létá na koštěti s majáčkem zelené barvy. 
§20 Ostatní přednost letu se neupravuje.
§21 Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §3 písm. a).
§22 a) Za letu se zakazuje plivat, odhazovat předměty, souložit apod.
b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
§23 a) Tato vyhláška neplatí o filipojakubské noci.
b) Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.

Závěrečná ustanovení
§24 Tato vyhláška je v souladu s pravidly Evropského Společenství, Islámských zemí a Amerického spolku strašidel.
§25 a) Tato vyhláška zrušuje původní vyhlášku o letu na koštěti z r. 1376.
b) Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.
§26 Tato vyhláška nabývá platnosti 19. 4. 2019 ve 23:59:57,32.

Bábi Zlopočasná
Čestná předsedkyně FČČR