Ověřování listin a podpisů

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Vidimací se ověřuje shoda kopie listiny s jejím originálem, přičemž za originál se považuje např. i ověřený opis listiny. Vidimace se provádí připojením doložky o vidimaci, která se umístí přímo na kopii nebo opis, případně se vyhotoví na samostatný list papíru, který se pevně připojí k vidimované listině.

Nelze vyhotovovat ověřené opisy listin, které není možné nahradit jejich kopiemi, a to zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy ve kterých bylo něco pozměněno, přeškrtnuto nebo doplněno.

Je ale možné vidimovat listiny, které jsou v cizím jazyce, ale zároveň nejsou listinami uvedenými v předchozím odstavci. Je také možné vyhotovovat opisy z již existující ověřené kopie listiny.

Vidimací se nepotvrzuje správnost údajů v listině ani právní obsah listiny, za který ověřující pracovník neodpovídá.

Nejlépe je ponechat vyhotovení kopií na pracovníkovi úřadu nebo notáře, který si vyhotoví kopie na vlastním kopírovacím zařízení, čímž se vyhnete zdlouhavému zkoumání listin, zda se zcela shodují s originálem.

Má-li být listina použita v zahraničí, je třeba, aby byla ověřovací doložka podepsána notářem nebo jeho stálým zástupcem. Na skutečnost, že budete listinu předkládat v zahraničí, ověřující pracovníky vždy upozorněte.

Legalizace (ověřování podpisů)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Legalizaci nelze provést:
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
• jde-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co k tomu potřebujete?
Listinu, na které chcete ověřit podpis a platný průkaz totožnosti.

Kolik legalizace stojí?
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Tyto poplatky jsou určeny stejně jako v případě vidimace taktéž sazebníkem zákona o správních poplatcích, společné je také provedení záznamu v ověřovací knize. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

Nejbližší možnost ověření listin a podpisů pro občany Borku je Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, který provádí vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů) na odborech:

Vnitřní správa Brandýs nad Labem – Masarykovo nám. 1, 2
Vnitřní správa Stará Boleslav – Mariánské nám. 28

Poplatek za 1 stranu vidimace činí 30 Kč
Poplatek za legalizaci jednoho podpisu je 30 Kč

Zdroj: Notářská komora České republiky a brandýsko.cz