Daň z nemovitosti

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

• Elektronicky přes datovou schránku nebo agregovaný portál Daňové správy.
• Odeslat poštou. Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala.
• Osobně předat v podatelně finančního úřadu.

Existují tyto výjimky:
Pokud do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, nebylo rozhodnuto o jeho povolení. Poté jste povinni podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Přiznání podáváte na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.
Pokud do 31. prosince roku, v němž původní poplatník zemřel, nebylo dědické řízení pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel.

Přiznání k dani z nemovitých věcí (původně k dani z nemovitostí) podáváte vždy v termínu do 31. ledna kalendářního roku.

Jak zaplatit

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit 4 způsoby:
• převodem z účtu,
• poštovní poukázkou,
• hotově na pokladně příslušného finančního úřadu,
• hotově na pokladně České národní banky,
• prostřednictvím SIPO.

Finanční úřad vás sám vyzve k platbě, nemusíte na to myslet.

Termín pro platbu daně z nemovitých věcí

Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná takto:

Provozujete zemědělskou výrobu a chov ryb
Ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Ostatní
Ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Pokud je vaše roční daň vyšší než 5000 Kč, lze ji rozdělit na dvě stejné splátky a ty uhradit nejpozději do 31. května a 30. listopadu.

Pokud vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb je menší než 30 Kč, platit daň nemusíte.

Nezapomeňte, že daň je zaplacena až dnem připsání platby na účet finančního úřadu (účet má u České národní banky).

Zdroj: mfcr.cz a mesec.cz