Uzavření manželství

V ČR je možno uzavřít občanský nebo církevní sňatek. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. (Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen „matriční úřad“) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.(§656 – §659, zákona č. 89/2012 Sb.)

Snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady, jakož i prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

Kdo chce uzavřít nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§667, zákona č. 89/2012 Sb.).

Svatební obřad

Snoubenci mohou uzavřít manželství:
na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě, kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu) nebo na libovolném matričním úřadě,
před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

Pokud žádný ze snoubenců není, ani dříve nebyl přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky, nebo též před orgánem k tomu zmocněným (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice).
Uzavření manželství jinde než v oficiální obřadní síni

Pokud má být manželství uzavřeno před jiným než příslušným matričním úřadem, nebo na kterémkoli vhodném místě, je třeba obrátit se na matriční úřad v místě trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. (Podrobné informace poskytne tento matriční úřad).

K dotazníku k uzavření manželství kromě předepsaných dokladů je třeba přiložit písemnou žádost o povolení uzavřít manželství před jiným matričním úřadem než místně příslušným nebo na jiném vhodném místě. Žádost může vyřizovat pouze jeden ze snoubenců vybavený plnou mocí od druhého snoubence. Podpis na plné moci nemusí být ověřen. O žádosti rozhoduje matriční úřad podle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců ve správním řízení.

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.
Způsobilost k uzavření manželství

Manželství nemůže být uzavřeno:
se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
nezletilým (mladším než 18 let); výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne (neplatnost a neexistence manželství):
jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let,
jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
jestliže prohlášení o uzavření bylo učiněno v důsledku bezprávní výhrůžky anebo omylu týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Je nutné předložit

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu předložit

– Občanský průkaz
doklad o státním občanství,
výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
– Rodný list
– Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, nebo ze základního registru obyvatel.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matričním úřadu:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Odbor vnitřní správy – matrika
Masarykovo náměstí 1
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Úřední hodiny:
Pondělí a středa – od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00

Další účastníci svatebního obřadu

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec (popřípadě snoubenci) jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formální náležitosti obřadu
Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před úřadem nebo orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení, nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Ponechají-li si manželé svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí.

O uzavření manželství se sepíše protokol, který podepisují:
manželé, svědci a oddávající,
zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem,
tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o uzavření manželství
matrikář, je-li uzavřen občanský sňatek.

V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým prokázali totožnost, a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které bys uzavření manželství vylučovaly.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list (V případě církevního sňatku je orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list.), na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu (pouze v případě, že mají občanství ČR).

Oddací list obsahuje:

den, měsíc, rok a místo uzavření manželství
jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, manželů a jejich rodná čísla
den, měsíc, rok a místo narození manželů
osobní stav manželů
dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení jejich společných dětí, jestliže si manželé ponechali dosavadní příjmení, a to v mužském a ženském tvaru
datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk razítka matričního úřadu, který doklad vydává

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list ve lhůtě do 30 dnů.
Bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR.

Uzavření manželství a náhradní volno

Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout zaměstnanci na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou mzdy za 2 dny – z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. K účasti na svatebním obřadu při sňatku dítěte se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den a při sňatku rodiče rovněž na 1 den, ale už bez náhrady mzdy.

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč (správní poplatek).
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč (správní poplatek).
Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč (správní poplatek).
Sňatek mimo schválenou dobu a místo 2 000 Kč
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, (vydává se pro sňatek v zahraničí), zaplatí snoubenec 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu.

Zdroj: www.svetsvateb.cz a brandysko.cz