Vítáme Vás
na oficiálních stránkách obce Borek, která se nachází 3 km severně od Staré Boleslavi. Díky své výhodné poloze má ideální spojení do cca 20 km vzdálené Prahy. Při využití dálnice Mladá Boleslav – Praha je cesta do Prahy otázkou minut.

Obec Borek se svými 261 obyvateli patří mezi nejmenší obce v regionu. Přítomnost mnoha rekreačních objektů však v letních měsících zvyšuje počet obyvatelstva až  na dvojnásobek.
V katastru obce byla ukončena těžba písku. Částečnou rekultivací po této těžbě bylo vybudováno golfové hřiště. Další rekultivací má vzniknout asi 20 ha velké jezero, které bude využíváno k případné rekreaci. Po rekultivaci dalších ploch vznikne i průmyslová zóna cca 24 ha s přímou návazností na přístav o rozloze okolo 11 ha vodní plochy – přístav je propojen s řekou Labe na 25. říčním kilometru. Územní plán schválený v roce 1998 směřuje ke zvýšení počtu obyvatelstva, pracovních příležitostí, vybudování kompletní infrastruktury, včetně podpory rekreační činnosti v dané lokalitě. Jedním z velkých projektů, které se podařilo úspěšně dokončit, je vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod, kompletní přeložky el. vedení do kabelových rozvodů a to bez jakýchkoliv dotací.
V současné době se opětovně obec Borek stává turisticky velmi zajímavým místem. V blízkosti obce leží rozsáhlé borové lesy, vodní plochy a polní letiště pro rekreační létání. Obcí procházejí pěší i cyklistické stezky. Naleznete zde v příjemném prostředí i vyhlášenou restauraci.

Uvedené důvody již nyní řadí obec Borek k místům, které stojí za to navštívit.

 


Stručný úvod
Obec Borek byla založena v roce 1777 v meandru řeky Labe, na jejím pravém břehu, cca 5 km od Staré Boleslavi. Od svého založení vždy spádovala k blízkému dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Tato spádovost zůstala zachována i po roce 1960, kdy byl zrušen okres Brandýs, a obec Borek byla správně a územně přiřazena do okresu Mělník.

Dnes je obec Borek vyhledávaným místem pro rekreaci. V blízkosti obce leží rozsáhlé borové lesy, vodní plochy a polní letiště pro rekreační létání. Obcí procházejí pěší i cyklistické stezky. Hodnota území obce se navíc umocňuje těsným sousedstvím labské vodní cesty a hlavní železniční trati z Nymburka do Mělníka. Mezi Mělníkem a Lysou nad Labem se tyto dvě dopravní cesty nikde více nepřibližují.
V katastru obce se dosud těží písek, po ukončení této těžby a následné rekultivaci má vzniknout asi 20 ha velké jezero, které bude využíváno k rekreaci. Po rekultivaci dalších ploch vznikne i průmyslová zóna cca 24 ha s přímou návazností na přístav o rozloze okolo 11 ha vodní plochy – přístav je propojen s řekou Labe na 25. říčním kilometru.
Obec má základní vybavenost (obecní úřad, obchod, hostinec), ke sportu kromě koupání slouží i fotbalové hřiště.

Demografický vývoj
Borek je malá obec, v letních měsících se však zvyšuje počet obyvatelstva až na trojnásobek. V současnosti se v souvislosti s výstavbou rodinných domů na volné ploše uprostřed obce předpokládá nárůst celkového počtu trvale hlášených obyvatel až na dvojnásobek.

Bohužel, za prací z obce vyjíždí více jak 90 % všech výdělečně činných. Obec je tedy zcela nocležná, závislá na pracovních příležitostech Brandýsa nad Labem (60 % vyjížďky, Prahy (25 % vyjížďky) a okolních obcí. Závislost obyvatel Borku na pracovních příležitostech Brandýsa nad Labem respektive Prahy je předpokládána i do budoucnosti.

Urbanistický vývoj
Stávající zástavba obce vyrůstala podél komunikace ve tvaru podkovy, odbočující ze silnice II. třídy Stará Boleslav-Mělník. Plochy uvnitř zástavby (cca 6,75 ha) zůstaly dlouhou dobu nezastavěny. To se změnilo až v posledních letech.

Z mapy stabilního katastru z minulého století je patrný velký rozsah lužních lesů, mokřadů a luk na území dnešní obce. Orná půda pokrývala cca 15% tehdejšího katastru. V roce 1972 byla v území zahájena těžba štěrkopísku. Postupně byl vytěžen dobývací prostor Borek, pokrývající jižní polovinu katastru obce a v současné době probíhá těžba v dobývacím prostoru Borek I, který zasahuje až do bezprostřední blízkosti zástavby. V území po těžbě byl ponechán plavební kanál, ostatní plochy byly v průběhu let zaváženy.
Územní plán obce schválený v r. 1998 navrhl v budoucnu odstranit roztříštěnost obce a zahájit výstavbu na volné ploše uprostřed obce, která by měla odstranit její roztříštěnost a zároveň nabídnout bydlení v příjemném prostředí v blízkosti budoucího rekreačního jezera. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření nové návsi. Ze západu ji bude ohraničovat původní fronta domů, z druhé strany nová zástavba. Její uliční čára bude posunuta tak, aby zde vznikl rozšířený prostor. Významným prvkem návsi se stane památník a dřevěná zvonička se dvěma lipami, které se dostanou do jejího centra. Prostor protáhlé návsi by mělo ještě zvýraznit stromořadí na východní straně návsi. Náves se stane nejen cílem procházek, místem setkání a příjemného posezení, ale i případného umístění další vybavenosti. Další veřejný prostor s výsadbou vysoké zeleně, případně malým dětským hřištěm vznikne uvnitř nové zástavby na křižovatce hlavních ulic v návaznosti na stávající enklávu lesa.
Na místě dnešní pískovny vznikne rekreační koupaliště s navrženou kapacitou areálu 1500 návštěvníků, čemuž odpovídá nutnost vybudovat parkoviště pro 400-500 vozidel.

Občanská vybavenost
V Borku je pouze sídlo obecního úřadu, který je umístěn ve vlastním objektu, velikost obce totiž nedává předpoklady pro vybudování a optimální využití dalších zařízení nekomerční vybavenosti jako je školka nebo škola. Děti z Borku docházejí buď do školy ve Dřísech anebo dojíždějí do Staré Boleslavi. V dávné minulost – dokud ještě existovala škola ve Lhotě nad Labem docházely děti do školy sem.

Stejně tak u další občanské vybavenosti – obchody, zdravotnictví – většina občanů dojíždí do Staré Boleslavi.
V obci je vybudována tlaková kanalizace a čistírny odpadních vod, bylo kompletně přeloženo el. vedení do kabelových rozvodů. Plynofikace obce a výstavba vodovodu je momentálně mimo technické i finanční možnosti obce.

Přírodní podmínky – geologie a geomorfologie
Území obce se nalézá v mělnické kotlině tvořené Staroboleslavskou kotlinou v nivě řeky Labe. Staroboleslavská kotlina je erozně denudační sníženina složená z turonských a písčitých slínovců a cenomanských pískovců, zakrytých říčními a eolickými sedimenty.

Původní rostlinné společenstvo v labské nivě bylo společenstvo luhů a olšin, na ně navazovalo na písčitých půdách společenstvo borových doubrav.
V katastru obce Borek jsou pouze tyto významné krajinné prvky
– slepé rameno Labe
– remíz
– Křenecký luh
(Křenecký luh – vodní plochy s mokřadními společenstvy, hospodářsky nevyužívané luční porosty s náletem topolu, vrby, borovice, břízy a akátu. Je zde cenné bylinné patro, lokalita má význam entomologický, je úkrytem a hnízdištěm vodního a zpěvného ptactva.)
Jako chráněný strom či skupina stromů jsou evidovány:
– dub letní v jihovýchodní části obce.
K ochraně jsou navrženy:
– skupina čtyř lip u božích muk
– dub letní v severní části obce (u čp. 50)

Doprava
Obec Borek leží na pravém břehu Labe poblíž jihovýchodního okraje okresu Mělník. Okrajem území prochází silnice II. třídy č. 331, spojující Brandýs nad Labem a Mělník. Obec však leží mimo tuto silnici a vlastní napojení je umožněno silnicí III. třídy č. 24418, která je v součastnosti v obci slepě ukončena.

Železniční trať č. 072 Lysá nad Labem – Všetaty leží mimo katastrální území obce. Nejbližší zastávky jsou Dřísy ve vzdálenosti 2,5 km a Stará Boleslav 3,5 km.